Informatienota vrijwilligerswerk

[ld_spacer height=”60″]

Naam: Huis van het Leren vzw
Adres: Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk
Tel: 0470 09 77 15
e-mail: info@huisvanhetleren.be
Sociale doelstelling: Leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen (18+) met een leervraag of leernood. Zie ook onze missie en visie

Juridisch statuut: vzw

Verantwoordelijke van de organisatie die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam Kelly Lebon
Functie: coördinator
Tel: 0474 25 73 60

Verplichte verzekering

Huis van het Leren heeft een verzekering die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. De vrijwilliger is verzekerd tijdens activiteiten/evenementen van de organisatie. Wanneer een vrijwilliger en een cliënt individueel afspreken, valt dit echter binnen hun eigen persoonlijke verzekering.

Maatschappij:  Ethias – polisnummer 45142467

De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de individuele online vrijwilligersactiviteiten.

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger door zijn fout aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die je uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt van cliënten of patiënten, maar ook om informatie die je hebt over de organisatie waar je als vrijwilliger werkt. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie.

Privacy van vrijwilligers
Huis van het Leren vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en aan het respecteren van de privacy als vrijwilliger. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens, …
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, de omgang met ‘derden, ….